วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
ที่ใช้ในการจัดการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะ
 ความสามารถและทักษะที่สำคัญสำหรับโลกในศตวรรษที่ 21


วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
ใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Problem Solving)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
ใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Problem Solving) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการทำโครงงานคณิตศาสตร์
และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์


VTR

นางสาวบุญสม ศรีศักดา
โรงเรียนสงวนหญิง

รูปแบบการจัดการเรียนรู้SSCSE เพื่อการส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องสถิติ

VTR

นายเมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล
โรงเรียนราชินีบูรณะ
การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เสริมศักยภาพ
และสมรรถนะผู้เรียนทางด้านคณิตศาสตร์


VTR

นายรุ่งเรือง เสาสมวงษ์
โรงเรียนแหลมบัววิทยา
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์

VTR

นางสาวเฉลา  ม่วงทรัพย์
โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา
การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงาน
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเป็นฐาน

VTR

นางสาวรุจนารถ  จันทะวงศ์
โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมิเดียร่วมกับ
แนวคิดในการแก้ปัญหาของโพลยาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
เรื่อง โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์

VTR

นางสาวชญานิศ  สุธรรมมา
โรงเรียนราชินีบูรณะ
การจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เพื่อเป็นฐานสู่ความเป็นเลิศ ทางด้านคณิตศาสตร์

VTR

นายพัฒนกร  ปานฑสูตร
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้โปรแกรม Geometer’s Sketchpad เรื่องพาราโบลาและวงรี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ฯ

VTR

นางมนต์ทิพย์  แก้วเจริญ
โรงเรียนสงวนหญิง
การใช้กิจกรรมเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กรณ์ที่สอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

VTR

นางบุปผา พวงวัธนชัย
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบ e-CLIP

VTR

นายณรงค์  เถาว์เกตุ
โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการเรียนแบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิค STAD เรื่องความน่าจะเป็น

VTR

นางกมลชนก  ภาคภูมิ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
 (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

VTR

นางสาววรรณวิสา  จันทร์สุนทราพร
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
หมอภาษาพัฒนาเยาวชน

VTR

นางสาวิตรี  สุริยาวงษ์
โรงเรียนราชินีบูรณะ
Best Practices เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านคณิตศาตร์
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

VTR

นางสาวทัศนีย์พร  กลิ่นแก้ว
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
คณิตศาสตร์เรียนได้ไม่สิ้นสุด

VTR

นายสุวิจักขณ์  ชูชูด
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
เรียนแบบเล่นเป็นสตอรี่ไลน์โดยใช้เกมอาร์พีจี

VTR

นายนวัช  ปานสุวรรณ
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

VTR

นางปราณี  อินทรักษา
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
การเรียนการสอนชุมนุมนาฏศิลป์ เสริมสร้างกระบวนการ
คิดประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์การแสดง

VTR

นายประยูร  ทองสุทธิ์
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์

การบูรณาการด้วยวิธีการสอนแบบPBL และการจัดอบรม
โปรแกรมMicrosoft Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นฯ

VTR

นางรจนา  ศิลา
โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"
การพัฒนาชุดทดลองเพื่อหาค่ามอดูลัสของยังของลวดโลหะ
โดยใช้เทคนิคทางแสง

VTR

นางสาวอุษณีย์  อัยรา
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
โมเดล 5 ส สร้างสรรค์นักเรียน ดี เก่ง มีความสุข

VTR

นางนงนุช  สวัสดิผล
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
การพัฒนาสื่อเสริมกลยุทธ์การอ่านภาษาอักฤษ เพื่อความเข้าใจ
ประกอบหนังสือเรียน Mega Goal

VTR

นายนิวัฒน์  สุขพินิจ
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา