วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
ใช้ในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะ
และการเรียนรู้


วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
ใช้ในการจัดกิจกรรมสร้างเสริม
คุณลักษณะและค่านิยม


วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
ใช้ในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมทักษะ
การทำงาน  การดำรงชีพและทักษะชีวิต


วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
ใช้ในการจัดกิจกรรมสร้างเสริม
สมรรถนะทางกาย
สนุกกับภาษาพัฒนาเด็กไทย

VTR

1. นางสาวกาญจนา  จ้อยเจริญ
2. นางสาวผ่องศรี  กานตะดา
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
DIY (Do it Youself)

VTR

นางสาวจิรศุภา  อินทสะอาด
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เครื่องปั้นดินเผางิ้วรายวิถีไทยสู่สากล

VTR

นายธีระ  ทองยี่สุ่น
โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤทธิ์
นาฏมวยไทยส่งเสริมสุขภาพ

VTR

นายประจักษ์  สารชน
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
สร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยวิธี
การจัดการเรียนรู้

สองภาษา (e-Clip EIS)

VTR


นายณรงค์  เถาว์เกตุ
โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา

โครงการพัฒนาศักยภาพทางทัศนศิลป์ สู่ความเป็นเลิศด้วยแหล่งเรียนรู้ศิลปะแบบบูรณาการ

VTR

นายไพฑูรย์  สายเสน
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
Leaning and Life Skills Through Scouting  การเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะชีวิต
ด้วยกระบวนการลูกเสือ


VTR

นายทำนอง  ดวงแก้ว
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
กระบี่กระบอง

VTR

สิบเอกวีระ  คงสมนึก
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
เครื่องบินพลังยาง

VTR

นางปิยนุช  ลอยเลิศหล้า
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา

กระบวนการเพื่อการสร้างความเป็นทีมและ
วินัยเชิงบวกแก่เด็กนักเรียนและเยาวชน

VTR

1. นางสุวรรณ  แตงโสภา
2. นางสาววิลาวัลย์  ช่วยบุญ
3. นางสาวศรีอุษา  วรรธนะบูรณ์
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
เครื่องบินบังคับวิทยุ

VTR

นายชรินทร์  วัฒนธีรางกูร
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
แอโรบิค

VTR

นางศิริวรรณ  บรรจง
โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา
สะเต็มศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

VTR


1. นายพิเชษฐ์  อยู่ยงค์
2. นางสาวชาดา  ศักดิ์บุญารัตน์
3. นางสาวเรืองรัศมี  ผิวศรีสุข
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
บ้านหลวงสังคีต

VTR

นายปรัชญา  คล้ายทอง
โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา
สร้างสรรค์งานกระดาษ

VTR

นางสาวเนตรศราง  อำนวยนาถพงศ์
โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา
แอโรบิคมวยไทย

VTR

นางสาวพุทธารัตน์  ทับทิมศรี
โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม
พัฒนาความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี

VTR

นางสาวศิรินภา  คล้ายนาค
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน

VTR

นางสาวยุพาภรณ์  สุขเกษม
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
วัฒนธรรมไทยสู่อาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียน

VTR

นางอุดม  พรหมจรรย์
โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
มินิรักบี้

VTR

นายประเวศ  สันติภาษ
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เล่มเล็กสื่อสร้างสรรค์

VTR

นางสาวชมัยพร  แก้วปานกัน
โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม
เกษตรทฤษฎีใหม่

VTR

1. นายอาณัติ  เนืองนุ้ย
2. นายฉลอง  สวยค้าข้าว
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
เชฟรุ่นเยาว์

VTR

นางวิไลวรรณ  อนันรัตน์
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตะกร้อ

VTR

นายโกมล  ทัฬหกรณ์
โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
หนูน้อยเจ้าเวหา

VTR

1. นางสาวสุรีรัตน์  เกิดณรงค์
2. นางสาคร  ทัศน์ศรี
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
ดอกไม้จากดินญี่ปุ่น

VTR

นางศรีวรรณ  ยงค์ไพบูลย์
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
Sport Day

VTR

นายไพฑูรย์  วิเวก
โรงเรียนคงทองวิทยา
ฺB-BOY

VTR

นายกณิกนันต์  สุริยกานต์
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
กีฬานันทนาการ

VTR

นายประกิจ  เข็มเพ็ชร์
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย