เอกสารหลักจากสำนักวิชาการและมาตรฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือการนิเทศ ติดตาม และรายงานผลการจัดกิจกรรม
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

รายชื่อศึกษานิเทศก์ (Smart Trainer)
 กับโรงเรียนที่รับผิดชอบโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”ปฏิทินการนิเทศติดตามความก้าวหน้าตามนโยบาย
 "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ขั้นตอนการรายงานและตารางการรายงานโดย
 Smart Trainers