เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนการคิด
รายการ
1)การสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2)การเขียนข้อสอบการคิดวิเคราะห์
3)ตัวอย่างข้อสอบpisaและtimss
4)ตัวอย่างข้อสอบpisa
5)ข้อสอบวัดพฤติกรรม6ขั้น
6)แบบฟอร์มการเขียนข้อสอบ
7)ตัวอย่างการวัดพฤติกรรมการเรียนรู้
8)powerpointชุดที่1
9)powerpointชุดที่2
10)powerpointชุดที่3