สาระการเรียนรู้และตัวชี้วัด
รายการ
1)สาระตัวชี้วัดการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2)สาระตัวชี้วัดคณิตศาสตร์
3)สาระตัวชี้วัดภาษาไทย
4)สาระตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ
5)สาระตัวชี้วัดวิทยาศาสตร์
6)สาระตัวชี้วัดศิลปะ
7)สาระตัวชี้วัดสังคมศาสนาและวัฒนธรรม
8)สาระตัวชี้วัดสุขศึกษาและพลศึกษา