ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
   คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารจัดการศึกษา (กตปน.) สพม.9 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561  [16 ก.ค. 2561] read(96) Damn
   ไฟล์นำเสนอประกอบการประชุมประกันคณภาพภายในสถานศึกษา วันที่ 8 พ.ค.61 ณ โรงเรียนอู่ทอง  [22 พ.ค. 2561] read(84) Damn
   pp  [8 ก.พ. 2561] read(132) Damn
   นิเทศนักศึกษาปริญญาโท  [8 พ.ย. 2560] read(158) Damn
   เอกสารชุดเทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  [8 พ.ย. 2560] read(162) Damn
   แบบทดสอบคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปี58.pdf  [28 ก.ค. 2558] read(438) Damn
   แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปี58  [28 ก.ค. 2558] read(313) Damn
All data
ภาพกิจกรรมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารจัดการศึกษา (กตปน.) สพม.9 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 ดูภาพประกอบ https://drive.google.com/drive/folders/1GXG2BQHkNJJ0cBpMuJQaYCC6vWzOOHMP?usp=sharing  [13 ก.ค. 2561]read(100)Damn


 การจัดการเรียนรู้ Active Learning ด้านอาชีพสู่สาธารณชนด้วย ICT   [15 ก.พ. 2561]read(160)Damn


 การทดสอบทางการศึการะดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่3-4 กุมภาพันธ์ 2561  [3 ก.พ. 2561]read(189)Damn


 ประชุมคณะกรรมการสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบจังหวัดนครปฐม วันที่ 22 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม  [22 ม.ค. 2561]read(141)Damn


 ประชุมคณะกรรมการสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม ICT โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี  [18 ม.ค. 2561]read(139)Damn


All data