Spm.9 for Detail

  ข้อมูลประเด็นข่าวร้อน  เรื่อง ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ป พ.ศ. 2560

วันที่ขึ้นข่าว   21 มีนาคม 2560


รายละเอียดข่าว


 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงครูผูชวย ป พ.ศ. 2560

ประกาศรับสมัครสอบ

ใบสมัครสอบแข่งขัน (แก้ไข)
 

แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   


ผู้ขึ้นข่าว  ร่มไทร ดีสอน