Spm.9 for Detail

 ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพม.9

วันที่ขึ้นข่าว   10 มีนาคม 2560


รายละเอียดข่าว


1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)  ปีการศึกษา  2557  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดนครปฐม)

2. ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)  ปีการศึกษา  2557  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี)

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)  ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  2557 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9       (จังหวัดนครปฐม)

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)  ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา  2557  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  (จังหวัดสุพรรณบุรี)

5. ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   (สควค.)ปีการศึกษา 2557 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นกรณีพิเศษ (จังหวัดนครปฐม)

6. ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   (สควค.)ปีการศึกษา 2557 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นกรณีพิเศษ (จังหวัดสุพรรณบุรี)


ไฟล์ประกอบข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ขึ้นข่าว  Aditep Sridokmai