Spm.9 for Detail

 ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.9

วันที่ขึ้นข่าว   25 พฤศจิกายน 2562


รายละเอียดข่าว


คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล กลุ่มอำนวยการ สพม.9


► นางรัตตา  บุญสงวนศรี

► างสาวอมรรัตน์  วงศ์จันทร์

► นางสาวอิศราวดี  สง่าแสง

 

 

 


ไฟล์ประกอบข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ขึ้นข่าว  ร่มไทร ดีสอน