Spm.9 for Detail

 ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล กลุ่มกฎหมายและคดี สพม.9

วันที่ขึ้นข่าว   25 พฤศจิกายน 2562


รายละเอียดข่าว


คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล กลุ่มกฎหมายและคดี สพม.9


► นายธีราณัทท์  อินทร์ทองน้อย

นางสาวจันจิรา  หงส์วิริยกุล

 

 

 

 


ไฟล์ประกอบข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ขึ้นข่าว  ร่มไทร ดีสอน