Spm.9 for Detail

 ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง คู่มือ / มาตรฐานการให้บริการ สพม.9

วันที่ขึ้นข่าว   10 มิถุนายน 2562


รายละเอียดข่าว


คู่มือ / มาตรฐานการให้บริการ สพม.9 


มาตรการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

แผนภาพสารสนเทศการให้บริการ สพม.9 

► กลุ่มอำนวยการ 

► กลุ่มบริหารงานบุคคล

► กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

► กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

► กลุ่มกฎหมายและคดี

 

 

 


ไฟล์ประกอบข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ขึ้นข่าว  ร่มไทร ดีสอน