Spm.9 for Detail

 ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง คู่มือ / มาตรฐานการให้บริการ สพม.9

วันที่ขึ้นข่าว   30 มิถุนายน 2563


รายละเอียดข่าว


♦ คู่มือ / มาตรฐานการให้บริการ สพม.9 


 มาตรการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

แผนภาพสารสนเทศการให้บริการ สพม.9 

กลุ่มอำนวยการ 

► กลุ่มบริหารงานบุคคล

► กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

► กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

► กลุ่มกฎหมายและคดี

► กลุ่มนโยบายและแผน

► กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

► กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

► กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

► หน่วยตรวจสอบภายใน

 

 

 


ไฟล์ประกอบข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ขึ้นข่าว  ร่มไทร ดีสอน