Spm.9 for Detail

 ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สพม.9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ขึ้นข่าว   29 มิถุนายน 2563


รายละเอียดข่าวไฟล์ประกอบข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ขึ้นข่าว  ร่มไทร ดีสอน