Spm.9 for Detail

 ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน

วันที่ขึ้นข่าว   3 กรกฎาคม 2563


รายละเอียดข่าวไฟล์ประกอบข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ขึ้นข่าว  ร่มไทร ดีสอน