Spm.9 for Detail

 ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ขึ้นข่าว   20 พฤศจิกายน 2563


รายละเอียดข่าว


►► รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ของ สพม.9


  • รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม  2564
  • รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน  2564

 


ไฟล์ประกอบข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ขึ้นข่าว  ร่มไทร ดีสอน