Spm.9 for Detail

 ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เรื่อง แจ้งผลการจัดสรรที่เรียนสำหรับนักเรียนที่แสดงความจำนงให้จัดหาที่เรียน ปีการศึกษา 2564

วันที่ขึ้นข่าว   28 พฤษภาคม 2564


รายละเอียดข่าวไฟล์ประกอบข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ขึ้นข่าว  ร่มไทร ดีสอน