Spm.9 for Detail

 ภาพกิจกรรม : วันที่ 30 พ.ย. 2563 เวลา 09.00 น. นางนิสา บรรจงการ ผอ.สพม.9 เป็นประธานเปิดโครงการอบรม เรื่องการเสริมสร้างวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุม โรงเรียนสามพรานวิทยา(ศูนย์การเรียนรู้พหุปัญญา) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

รายละเอียดภาพ  วันที่ 30 พ.ย. 2563 เวลา 09.00 น. นางนิสา บรรจงการ ผอ.สพม.9 เป็นประธานเปิดโครงการอบรม เรื่องการเสริมสร้างวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุม โรงเรียนสามพรานวิทยา(ศูนย์การเรียนรู้พหุปัญญา) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
วันที่โพสภาพ  30 พฤศจิกายน 2563


รูปภาพทั้งหมด


ผู้โพสภาพ ร่มไทร ดีสอน