Spm.9 for Detail

 ข้อมูลการประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ขึ้นการประกวดราคา  7 กุมภาพันธ์ 2561


รายละเอียดการประกวดราคาไฟล์ประกอบการประกวดราคาผู้ขึ้นการประกวดราคา nichanan sanyadeth