Spm.9 for Detail

 ข้อมูลการประกวดราคา เรื่อง ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับม.ต้นชุดอุตสาหกรรม

วันที่ขึ้นการประกวดราคา  15 กุมภาพันธ์ 2561


รายละเอียดการประกวดราคาไฟล์ประกอบการประกวดราคาผู้ขึ้นการประกวดราคา nichanan sanyadeth