Spm.9 for Detail

 ข้อมูลการประกวดราคา เรื่อง ประกาศโรงเรียนด่านช้างวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 212 ล./57 – ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ขึ้นการประกวดราคา  28 กุมภาพันธ์ 2562


รายละเอียดการประกวดราคาไฟล์ประกอบการประกวดราคาผู้ขึ้นการประกวดราคา ร่มไทร ดีสอน