p  [5 ก.พ. 2561] read(58)
   Touched by Toxic Mask  [10 ม.ค. 2561] read(91)
   ประกาศสนามสอบ และเลขที่สั่งสอบ TEPE Online ศูนย์สอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  [16 ส.ค. 2560] read(1143) ร่มไทร
   การย้ายข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา ประจำปี 2560  [11 ส.ค. 2560] read(840) ร่มไทร
   ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศ  [3 เม.ย. 2560] read(1017) ร่มไทร
   ด่วน! แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ (URL) ระบบ i-Office สพม.9  [1 เม.ย. 2560] read(430) Aditep
   แจ้งปิดระบบ i-Office สพม.9 ชั่วคราว  [1 เม.ย. 2560] read(158) Aditep
   ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ ปี พ.ศ. 2560  [24 มี.ค. 2560] read(684) ร่มไทร
   ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ ปี พ.ศ. 2560  [24 มี.ค. 2560] read(563) ร่มไทร
   ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย ป พ.ศ. 2560  [21 มี.ค. 2560] read(582) ร่มไทร
 
All data