ประกาศผลการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้าราชการครูฯ ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์  [19 ก.ย. 2557] read(174) ร่มไทร
   ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนปี 2558  [3 ก.ย. 2557] read(48) ร่มไทร
   ประกาศรับนักเรียนวัตถุประสงค์พิเศษและรับนักเรียนห้อง EP  [3 ก.ย. 2557] read(42) ร่มไทร
   ผลการประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับสถานศึกษา ครั้งที่ 2 และโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2557  [17 มิ.ย. 2557] read(134) ร่มไทร
   ประกาศผลการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกข้ราชการครูและบุลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ผู้เสนอขอวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (เพิ่มเติม)  [17 มิ.ย. 2557] read(318) ร่มไทร
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3  [12 พ.ค. 2557] read(160) ร่มไทร
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  [8 เม.ย. 2557] read(1172) ร่มไทร
   ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียนให้มาแจ้งความประสงค์จัดหาที่เรียนได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.9 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีและที่โศูนย์ประสานงาน สพม.9โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 7 - 11 เมษายน 2557  [3 เม.ย. 2557] read(164) nichanan
   ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม เข้าศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 รอบคัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา  [28 มี.ค. 2557] read(412) ร่มไทร
   ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการประสานงานประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  [28 มี.ค. 2557] read(115) ร่มไทร
 
All data