All data
   ประกาศรายชื่อผู้ชยนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน แบบ 102/27 ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [3 ม.ค. 2561] read(7) nichanan
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324ล55-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [3 ม.ค. 2561] read(5) nichanan
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [28 ธ.ค. 2560] read(6) nichanan
   ประกาศประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์  [26 ธ.ค. 2560] read(2) nichanan
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน แบบ 102/27 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  [26 ธ.ค. 2560] read(11) nichanan
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่ /49 ด้วยการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding)โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย  [26 ธ.ค. 2560] read(2) nichanan
   ประกวดราตาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [18 ธ.ค. 2560] read(7) nichanan
All data