ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (EP และ MEP) ปีการศึกษา 2560
 ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2560
 ประกาศรับนักเรียนโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
 สัดส่วนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (โรงเรียนอัตราการแข่งขันสูง)
 ประกาศคณะกรรมการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สุพรรณบุรี
 ประกาศคณะกรรมการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 นครปฐม