ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นโยบาย (สพฐ) เพิ่มเติม
ยกเว้นการปฏิบัติตามนโยบาย
ประกาศ โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ
ประกาศ การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
ประกาศ นักเรียนไม่มีทะเบียนราษฎร
ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน
ประกาศที่เกี่ยวข้อง (นครปฐม)
 ประกาศที่เกี่ยวข้อง (สุพรรณบุรี)
รายงานผลการดำเนินงานการรับนักเรียน