นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2)
นโยบายการรับนักเรียน สพม.9 สุพรรณบุรี
การดำเนินการรับนักเรียนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาคของโรคไวรัสโคโรนา 2019
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
ประกาศที่เกี่ยวข้อง สพม.สุพรรณบุรี
ประกาศจัดสรรที่เรียน 2564