ภาพงานวันครู 2560 (จังหวัดสุพรรณบุรี) ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
ภาพกิจกรรมภายในงาน
ภาพการรับเกียรติบัตร
ภาพงานวันครู 2560 (จังหวัดนครปฐม) ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
ภาพกิจกรรมภายในงาน
ภาพการรับเกียรติบัตร