วิสัยทัศน์ (Vision)
" เป็นผู้นำการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ "

พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์
3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพ
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์ (Goal)
1.นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค
2.นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์          
3.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามสายงานและวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนมีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
3. พัฒนาคุณภาพนักเรียนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

" นโยบาย สพม.9 : ก้าวพอดี สู่ 9 คุณภาพ "